OCZYSZCZALNIE KOMUNALNE

TECHNOLOGIA


Bloki biologiczne CMM przeznaczone są do oczyszczania ścieków sanitarnych w ilości 25 -3000 m3/d

Pochodzących z małych miast, osiedli, wsi, ośrodków wczasowych, kompleksów przemysłowych. Pracują one jako reaktory przepływowe z osadem czynnym. Bloki biologiczne CMM C przeznaczone są dla małych ilości ścieków (do 100 m3/d) z dużą nierównomiernością dopływu. Są to reaktory z osadem czynnym pracujące cyklicznie(SBR). Na oczyszczalniach realizowane są procesy mechanicznego oczyszczania ścieków (sepracja piasku, skratek, osadów wstępnych), biologicznego oczyszczania ścieków (utlenienie związków organicznych, nitryfikacja, denitryfikacja, defosfatacja), stabilizacji i przeróbki osadów (stabilizacja, odwadnianie i higienizacja osadów). Oczyszczalnie CMM w wykonaniu podstawowym gwarantują efekty oczyszczania wymagane przez obowiązujące w Polsce przepisy. Indywidualne rozwiązania techniczne i technologiczne obejmują obiekty dla innych, zwykle zaostrzonych, warunków odprowadzanie ścieków. 

CMM Czarkowski

Podstawowe zalety oczyszczalni CMM :

 • wysoką sprawność oczyszczania  [przelew pilasty]
 • małą ilość urządzeń mechanicznych
 • małą awaryjność
 • dużą trwałość
 • prostotę eksploatacji
 • stosunkowo niskie koszty eksploatacyjne i inwestycyjne
 • szybki montaż
 • szerokie możliwości zastosowania 

   

 


Architektura i konstrukcja

Bloki biologiczne CMM standartowo wykonywane są w konstrukcji żelbetowej lub jako zbiorniki stalowe zabezpieczone malarską powłoką antykorozyjną oraz ochroną katodową. Tak profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne wydłuża żywotność oczyszczalni do 60lat. Na zbiorniku przewidziano pomost stalowy cynkowany ogniowo do obsługi, który połączony będzie z poziomem otaczającego terenu zewnętrznymi schodami o konstrukcji stalowej cynkowanej ogniowo. W przypadku konstrukcji stalowej -wszystkie połączenia warsztatowe są spawane , natomiast połączenia montażowe zostały zaprojektowane na śruby w połączeniach kategorii D. Montaż zbiornika - reaktora wymaga wcześniejszego wykonania fundamentów w kształcie płyty żelbetowej oraz stóp. Zastosowanie ochrony katodowej pozwala na obniżenie potencjału konstrukcji do takiej wartości, przy której będą zachodziły jedynie reakcje redukcji lecz nie będzie zachodził proces wydzielania wodoru z elektrolitu. Zmiana potencjału konstrukcji oczyszczalni od potencjału stacjonarnego przy zastosowaniu ochrony katodowej wynosi 0,25 - 0,3 V w kierunku wartości ujemnych. Elementy oczyszczalni zanurzone w ściekach wykonane są ze stali kwasoodpornej. Bloki biologiczne CMM mogą być zlokalizowane w budynku o dowolnej, dostosowanej do warunków krajobrazowych architekturze oraz w wersji otwartej : ocieplony i obudowany kontener wolnostojący lub zbiornik zapuszczony w ziemi. Zalety ciekawej architektury doceniane są przede wszystkim w miejscowościach o charakterze historycznym, turystycznym czy wypoczynkowym.

System sterowania

Oczyszczalnie posiadają dwa systemy sterowania:

- lokale ręczne z kaset sterowniczych służące do prób i sterowania w przypadku awarii automatycznego systemu sterowania
- automatyczne ze sterownika mikroprocesorowego będące podstawowym systemem sterowania. Sterowanie całym procesem oczyszczania ścieków tak w reaktorach przepływowych, jak i w reaktorach sekwencyjnych odbywa siew pełni automatycznie z zastosowaniem nowoczesnego systemu sterowania opartego na mikroprocesorowym sterowniku swobodnie programowalnego. Do kontroli procesu, sterowania i regulacji parametrów procesu stosowany jest sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny. Dzięki sterownikowi optymalizuje się proces technologiczny, zużycie energii elektrycznej oraz zużycie urządzeń takich jak pompy i dmuchawy. Stacja dmuchaw wyposażona jest w przemiennik częstotliwości, którym sterownik reguluje napowietrzanie ścieków w reaktorze, przyłączając do niego kolejno poszczególne dmuchawy dla równomiernego ich zużycia. Sterownik połączony poprzez interfejs z urządzeniem powiadamiającym (komórkowym lub przy użyciu linii telefonicznej) powiadamia dyżurującego pod telefonem pracownika obsługi o wystąpieniu awarii. Budynki techniczne oczyszczalni są wyposażone w elementy dozoru obiektu, które podłączone do sterownika, umożliwiają zdalną kontrolę obiektu. Pozwala to na bezobsługową pracę oczyszczalni i ograniczenie do niezbędnego minimum liczbę osób do obsługi. 

Dla małych obiektów do zmiany parametrów technologii, odczytów zarejestrowanych wielkości i zdarzeń stosowany jest panel operatorski z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym i klawiaturą funkcyjną. Dla większych obiektów do wizualizacji procesu i edycji raportów z dowolnych okresów czasowych stosowany jest komputerowy zestaw dyspozytorski. Zestaw dyspozytorski realizuje następujące funkcje:
 

 • wskazuje wartości chwilowe mierzonych parametrów
 • sygnalizuje kontrolowane poziomy w zbiornikach
 • wskazuje ilości odprowadzonych ścieków
 • przedstawia w formie wykresów mierzone parametry w dowolnym wybranym zakresie czasowym z możliwością ich wydruku
 • umożliwia wybór rodzaju sterowania (automatyczne-ręczne) oraz ręczne sterowanie napędami z klawiatury
 • wskazuje stany poszczególnych napędów
 • prezentuje zarejestrowane zdarzenia oraz czasy pracy urządzeń
 • umożliwia zmianę parametrów algorytmu sterowania i sygnalizacji (wg przydzielonych kompetencji)
 • generuje raporty w dowolnym wybranym przedziale czasowym z możliwością ich wydruków.

Stosowany jest również monitoring zdalny całego obiektu na zestawie komputerowym użytkownika, zlokalizowanym w dyżurce zakładu obsługującego, z możliwością ingerencji w sterowanie i zmianę parametrów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego mikroprocesorowego systemu sterowania i monitorowania obiektu koszty eksploatacji takiego obiektu są bardzo niskie.

 


Niezawodność pracy oczyszczalni

Zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne gwarantują wymagany efekt ekologiczny oraz niezawodność obiektu pod warunkiem zapewnienia stałej dostawy energii elektrycznej (przerwy w dostawie prądu nie mogą być dłuższe niż 8 godziny) . Oczyszczalnie zwykle wyposaża się w agregat prądotwórczy lub podwójne zasilanie. W razie awarii jakiegokolwiek urządzenia przewidziano rozwiązania alternatywne. Dmuchawy i pompy posiadają rezerwę w postaci dodatkowego urządzenia. Awaria pompki w stacji koagulanta i pompy osadu nie wyłącza z pracy całej oczyszczalni. Wielkość komór pozwala na dłuższe magazynowanie osadu w sytuacji awarii stacji odwadniania osadu. Zastosowane materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne gwarantują szczelność wszystkich obiektów oraz pozwalają na prostą ich rozbudowę lub likwidację (wymagania zawarte w obowiązującym Prawie Ochrony Środowiska).

CMM Czarkowski

Obsługa

Oczyszczalnie typu CMM nie wymagają stałego nadzoru. Codzienna obsługa ogranicza się do wykonania następujących czynności: - kontrola pracy mieszadeł, dmuchaw i pomp (zgodnie z DTR-ką)
- pomiar ilości osadu czynnego (czas: 0,5 godz./ dobę)
- obsługa urządzenia odwadniającego osad (czas - 4,0 godz/dobę)
- wykonanie raportu pracy oczyszczalni
- dbanie o systematyczny wywóz skratek oraz odwodnionego osadu z oczyszczalni. 
Na wykonanie w/w czynności 1 osoba potrzebuje max. 6,0 godz. dziennie, a zatem obiekt nie wymaga stałego pobytu obsługi. Dodatkowo zaleca się wykonywanie 1 raz na kwartał analiz składu ścieków oczyszczonych, surowych oraz osadu czynnego celem kontroli oraz optymalizacji pracy oczyszczalni.

Cmm Czarkowski
Spółdzielcza 17
55-040 Kobierzyce / k.Wrocławia

pon. - pt.
08:00 - 18:00
sob.
10:00 - 14:00